INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

W okresie styczeń – kwiecień 2024 r. 40 studentów z Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu w Siedlcach przeszkoliło się w ramach E-kursu dla nauczycieli i kadry pedagogicznej „Inkluzyjne podejście edukacyjne na rzecz skutecznej integracji uczniów-migrantów”. Organizatorem szkolenia był Uniwersytet w Ruse (Bułgria) – partner Instytutu Pedagogiki w programie Erasmus+ i sieci CEEPUS HU-0028. Szkolenie było częścią europejskiego projektu MEDUS „Innowacyjne podejścia i praktyki edukacyjne dla uczniów-migrantów w celu maksymalizacji efektywności ich włączenia społecznego i wyników w szkole” (https://medus-project.eu/), programu Erasmus+.

Celem projektu był rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli i kadry pedagogicznej w celu stworzenia włączającego środowiska społeczno-emocjonalnego dla uczniów-migrantów. Szkolenie obejmowało następujące zagadnienia: Włączające podejścia edukacyjne, odpowiadające potrzebom uczniów-migrantów w szkole, Model Wertykalnej Klasy jako innowacyjne podejście do radzenia sobie z różnorodnością w klasie, Podręcznik „Tutoring w Wertykalnej Klasie” z 30 scenariuszami zajęć, Uniwersalny projekt uczenia się jako wyrównywanie szans na sukces w klasie, Współpraca i wzajemna pomoc nauczycieli i pracowników pedagogicznych na rzecz wspierania integracji i uczenia się uczniów-migrantów, Budowanie Wspólnoty Wsparcia z 80 dialogowymi scenariuszami pracy z uczniami i rodzicami, E-poradnik „Jak założyć i skutecznie ułatwiać dialogową dyskusję w grupie?” oraz Praktyczne doświadczenia pedagogiczne „Skuteczne drogi do integracji społecznej, emocjonalnej i poznawczej”.

Opracowane materiały studenci ocenili bardzo wysoko i uznali je za bardzo przydatne w ich przyszłej pracy. Jeden z uczestników zauważył, że „Materiały te zawierają istotne informacje dla nauczycieli, ponieważ pochodzą z wiedzy teoretyczną i praktycznych strategii tworzenia przyjaznego środowiska nauczania się, skutecznego zastosowania i uwzględniania potrzeb uczniów-migrantów w szkołach”. Inny uczestnik napisał: „Marzy mi się, że wszyscy uczniowie, niezależnie od pochodzenia, będą mieli takie same możliwości i zasoby, jakich potrzebują lokalni uczniowie, aby odnieść sukces. Uważam, że musimy zwalczać szkodliwe stereotypy i szanować różnorodność. Uważam, że wsparcie społeczne i emocjonalne dla uczniów-migrantów jest najważniejsze”.

Za udział w szkoleniu, od koordynatora projektu, Pani Laimutė Ruzgienė, Dyrektor Centrum Edukacyjnego Regionu Kowieńskiego na Litwie, studenci otrzymali certyfikaty z 2 punktami ECTS.

Podsumowanie projektu odbyło się w Bułgarii 16 kwietnia 2024 r. w Centrum Kultury „Hristo Botev 1928” w gminie Slivo Pole. Oficjalnymi gośćmi byli burmistrz gminy Walentin Atanasow, Prorektor Uniwersytetu w Ruse Prof. Gencho Popow, wiceburmistrzowie, przedstawiciel lokalnych władz ds. edukacji, kadra pedagogiczna z Liceum im. Św. Paisija Hilendarskiego”, biznesmeni, interesariusze, rodzice. Poinformowano ich o wynikach projektu.
Koordynatorem polskich studentów była prof. Emila Velikova z Uniwersytetu w Ruse (Bułgaria) oraz prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska z Instytutu Pedagogiki UwS.

W dniu 16 maja br. studenci II roku Pedagogiki ( Pedagogika OW z Terapią Pedagogiczną i Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna) odbyli wycieczkę dydaktyczną do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Organizatorem wycieczki była dr Barbara Dobrowolska. Celem wycieczki było zapoznanie studentów ze specyfiką pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykładzie dzieci z dysfunkcją wzroku) w ramach przedmiotu Diagnoza pedagogiczna oraz Pedagogiczne i socjalne wsparcie rodziny. S. Maria Bogusława, będąca opiekunem grupy w Laskach (gm. Izabelin) zapoznała studentów z infrastrukturą Ośrodka (wszystkie instytucje edukacyjne na terenie Ośrodka), Internatem dla dziewcząt i warunkami ich codziennej egzystencji, pracownią ceramiczną z jednoczesną prezentacją zajęć z młodzieżą. Studenci obejrzeli najnowszy film ilustrujący pracę Ośrodka w Laskach, zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, w tym hipoterapię i dogoterapię. Obejrzeli teren Ośrodka, gdzie odbywają się zajęcia z hipoterapii oraz zapoznali się z pismem Braille’a, podręcznikami i pomocami dydaktycznymi wykorzystywanymi w Ośrodku w procesie dydaktycznym. S. Maria Bogusława przeprowadziła zajęcia warsztatowe (studenci przejęli role osób niewidzących), pozwalające na wykonanie czynności samoobsługowych w celu wyobrażenia sobie trudności przeżywanych przez osoby z dysfunkcją wzroku. Ostatnim punktem w realizacji programu spotkania było zwiedzenie Muzeum poświęconego pamięci bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Ośrodka.