INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk Społecznych informuje, że wybory do Senatu spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach profesora i profesora uczelni oraz spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni, odbędą się w dniu 22 maja 2024 r., w budynku Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Nauk Społecznych, przy ul. Żytniej 39, w auli 08B.

1) godz. 11.00 – w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach profesora i profesora uczelni (do obsadzenia 5 mandatów)
2) godz. 14.00 - w głosowaniu biorą udział nauczyciele akademiccy zatrudnieni na Wydziale Nauk Społecznych, na stanowiskach innych niż profesor i profesor uczelni (do obsadzenia 1 mandat)

Kandydaci do Senatu mogą być zgłaszani w formie pisemnej na formularzu zgłoszenia kandydata, do którego należy dołączyć podpisaną zgodę kandydata wraz z oświadczeniem o spełnieniu przez niego wymagań do pełnienia funkcji członka Senatu.

Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., zobowiązane są również do złożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu takiego oświadczenia w przeszłości. Osoby, których dotyczy ten obowiązek składają oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu takiego oświadczenia, w podpisanej, zalakowanej kopercie.

Wypełnione i podpisane dokumenty, można dostarczać do dnia 21 maja 2024 r., do godziny 15:00, do kierownika dziekanatu Wydziału Nauk Społecznych Pani mgr Moniki Smulikowskiej.

Kandydaci niezgłoszeni w sposób i w terminie, o którym mowa powyżej, mogą być zgłoszeni w trakcie zebrania wyborczego w dniu 22 maja br., do momentu zamknięcia przez przewodniczącego listy kandydatów, z wykorzystaniem druku zgłoszenia oraz zgody i oświadczenia kandydata, oraz druku oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Druk zgłoszenia, druk zgody wraz z oświadczeniem kandydata oraz druk oświadczenia lustracyjnego/informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego dostępne są na stronie internetowej Uniwersytetu, w zakładce „Wybory na kadencję 2024 - 2028”, dalej: „Wybory do Senatu”.

Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej
Wydziału Nauk Społecznych
dr Michał Krawczyk

W dniu 16 kwietnia br. studenci II roku pedagogiki Opiekuńczo Wychowawczej z Terapią pedagogiczną uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach przy ul. Prusa 16/18, P. Adamem Kowalczukiem. Tematem spotkania było omówienie ustawy o pomocy społecznej i form tej pomocy w ramach zajęć akademickich Pedagogiczne i socjalne wsparcie rodziny prowadzonych przez dr Barbarę Dobrowolską. Studenci zostali zapoznani z organizacją pracy socjalnej, procedurami obowiązującymi w pomocy socjalnej, wsparcia psychologicznego. Dyr. Ośrodka P. Adam Kowalczuk poinformował również studentów o sposobach diagnozy potrzeb rodzin, świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych, kwalifikowaniu do ich otrzymania. Ponadto zapoznał grupę z pomocą i wsparciem osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomni, uchodźcy). Psycholog P. Magdalenia Ozygała opowiedziała o zadaniach Ośrodka Interwencji Kryzysowej, wsparciu, poradnictwie i pomocy ofiarom przemocy, procedurach Niebieskiej Karty. Kolejna część spotkania odbyła się już w innym miejscu Siedlec - w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sienkiewicza 32. Tematem spotkania prowadzonego przez Dyrektor P. Małgorzatę Chwedoruk była praca z uczestnikami Domu Samopomocy będącymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną i osobami ze spektrum autyzmu. Studenci obejrzeli pracownie, w których prowadzone są zajęcia i warsztaty. Jednocześnie poznali działania prowadzone przez pracowników Ośrodka, których celem i ideą jest przeciwdziałanie stygmatyzacji, dyskryminacji i nierównemu traktowaniu osób z problemami zdrowia psychicznego. Ponadto pracując z osobami z niepełnosprawnością, deficytami rozwojowymi działają oni na rzecz budowania ich poczucia własnej wartości i wiary w siebie. Studenci poznali instytucje, które poza pracą socjalną prowadzą działalność diagnostyczną i pomocową - mieszczącą się w obszarze pedagogiki społecznej.

sporządziła: B. Dobrowolska