INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Projekt pt. „Doświadcz tego sam” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (projekt wdrożeniowy). Nr projektu: POWR.03.05.00-00-PU14/19. Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Numer i nazwa Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Termin realizacji: 02.03.2020-30.09.2023. Kierownik projektu dr Ewa Jówko.
Cel projektu: nabycie przez studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach niezbędnych na rynku pracy kompetencji w zakresie projektowania uniwersalnego. Projekt obejmuje pracowników i studentów 13 kierunków studiów: administracja, logistyka, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia stosowana, pedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, matematyka, informatyka, zoopsychologia z animaloterapią, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

 

Projekt pt. „Bialska szkoła ćwiczeń” finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Konkurs nr POWR.02.10.00-IP.02-00-003/19 Wsparcie tworzenia sieci szkół ćwiczeń – II edycja, ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Okres realizacji projektu: 01.09.2020-31.08.2022. Wartość projektu 1 328 133,67 zł. Kierownictwo projektu: dr Małgorzata Wiśniewska – kierownik projektu z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Barbara Kratiuk – kierownik projektu z ramienia Wojewody Lubelskiego, Ewa Kwaśniewska – Lider Szkoły Ćwiczeń, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Delegatura w Białej Podlaskiej, dr Stanisław Romanowski – naczelnik Wydziału Edukacji, Komisji i Sportu UM, Monika Dadacz – inspektor ds. organizacyjnych szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych UM, Monika Owczaruk – koordynator projektu.


Projekt realizowany przez Gminę Miejską Biała Podlaska – Zespół Szkół – Szkołę Podstawową nr 9 im. Świętej Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej w partnerstwie z: Województwem Lubelskim – Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie i Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (Instytut Pedagogiki).
Cel projektu: poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, ICT, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

 

Projekt pt. „Nie jesteś sam” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Wartość projektu: 2 683 036,25 zł. Kierownik projektu prof. uczelni dr hab. Tamara Zacharuk.
Cel projektu: wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Projekt pt. „XVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat Idee w edukacji XXI wieku,” współfinansowany w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 28 sierpnia 2019 r. przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała Nauka”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), Umowa Nr DNK/SP/466904/2020, dofinansowanie w wysokości 64 454,10 zł. Termin konferencji: 15-17.09.2020. Kierownik projektu prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska.

 

Projekt pt. „Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach” – finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Kompleksowe programy szkół wyższych, Umowa Nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18. Termin realizacji: w latach 2018-2021. Kierownik projektu dr Małgorzata Wiśniewska.
Cel projektu: podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych studentów WNS UPH w Siedlcach na kierunkach bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, kryminologia, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna i pedagogika. Studenci w odniesieniu do specyfiki kierunków studiów podnoszą kompetencje zawodowe z zakresu: animacji czasu wolnego, tutoringu, rozwijania inteligencji emocjonalnej, terapii ręki, strzelectwa oraz kompetencje interpersonalne z savoir vivre, analityczne z rozwiązywaniem problemów, kreatywności. Dodatkowo realizują moduły integracji sensorycznej i warsztaty użycia broni i środków przymusu bezpośredniego. Studenci realizują zajęcia praktyczne w ośrodkach zewnętrznych i w ramach studenckich obozów. W ramach projektu powstała w Instytucie Pedagogiki „Sala doświadczania świata” i „Elektroniczna strzelnica”.

 

Projekt pt. „XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Uczenie się przez całe życie – teraźniejszość i perspektywy” współfinansowany w drodze konkursu ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, Umowa 893/P-DUN/2018, dofinansowanie w wysokości 17 572 zł. Termin konferencji: 11-13.06.2018. Kierownik projektu prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska.

 

Projekt pt. „Podniesienie kompetencji studentów/studentek kierunku Pedagogika i Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” w ramach programu PO WER, Konkurs 2/PRK/POWER/3.1/2016. Termin realizacji: w latach 2016-2019. Kierownik projektu prof. uczelni dr hab. Sławomir Sobczak.

 

Projekt pt. „Akademickie Centrum Kreatywności” realizowany w ramach programu systemowego POIG.01.01.03-00-001/08. Kierownik projektu i koordynator naukowy dr Sabina Wieruszewska-Duraj.
Cel projektu: wdrożenie do siedleckich placówek oświatowych nowatorskiej problemowej metody doświadczeń poszukujących oraz wdrożenie od 2015 r. edukacyjnego programu do siedleckich placówek.

 

Projekt pt. „Zagraniczna mobilność studentów pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” współfinansowany ze środków EFS w ramach POKL. Termin realizacji: w latach 2013-2014 – kierownicy: dr Aneta Niewęgłowska, dr Małgorzata Wiśniewska.
Cel projektu: doskonalenie przez studentów kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, językowych (podstawy języka włoskiego), odbycie wizyty studyjnej we Włoszech oraz otrzymanie Europass w ramach jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.

 

Projekt pt. „Kompetencje kluczowe drogą twórczego rozwoju”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w latach 2008-2012. Kwota dofinansowania 18.123.888 zł. Kierownicy projektu: prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, dr Małgorzata Danielak-Chomać.
Cel projektu: podniesienie kompetencji kluczowych ponad 5000 uczniów szkół podstawowych w zakresie: porozumiewania się w językach obcych, kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych oraz świadomości i ekspresji kulturalnej.