INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

Zagadnienia na egzamin dyplomowy obowiązujące studentów kończących studia w roku akademickim 2023/2024

I. Kierunek: Pedagogika

Pedagogika, studia I stopnia

A. Zagadnienia z przedmiotów kierunkowych

1. Teoria pedagogiczna a praktyka wychowania: relacja teorii do praktyki
2. Wychowanie i nauczanie z perspektywy pedagogiki analityczno-empirycznej
3. Wychowanie i nauczanie z perspektywy pedagogiki kultury
4. Wychowanie i nauczanie z perspektywy pedagogiki pragmatyzmu
5. Wychowanie i nauczanie z perspektywy pedagogiki krytycznej
6. Wychowanie jako wspieranie i kierowanie: antynomia procesu wychowawczego
7. Wychowanie a socjalizacja: definicje, cechy i wzajemne relacje
8. Style wychowania: podstawowa charakterystyka
9. Style nauczania: podstawowa charakterystyka
10. Ocenianie wspierające uczenie się
11. Geneza pedagogiki jako dyscypliny naukowej
12. Główne ideologie edukacyjne: charakterystyka
13. Wybrana teoria wyjaśniająca powstawanie nierówności w edukacji
14. Dydaktyka tradycyjna i progresywistyczna
15. Rozwój poznawczy człowieka w świetle wybranej teorii
16. Rozwój moralny człowieka w świetle wybranej teorii
17. Rozwój społeczny i emocjonalny człowieka w świetle wybranej teorii
18. Rodzina jako środowisko wychowawcze
19. Szkoła jako środowisko wychowawcze
20. Poglądy pedagogiczne jednego wybranego pedagoga lub myśliciela

B. Zagadnienia z metodologii badań pedagogicznych

1. Metody jakościowe w badaniach pedagogicznych
2. Metody badań ilościowych w pedagogice
3. Metoda, technika, narzędzie badawcze – relacje pomiędzy metodami, technikami i narzędziami badawczymi
4. Problem badawczy (pojęcie, klasyfikacja)
5. Hipoteza
6. Zmienne i wskaźniki – pojęcie i rodzaje
7. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
8. Etapy badań pedagogicznych
9. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań pedagogicznych
10. Eksperyment jako metoda badań pedagogicznych
11. Monografia pedagogiczna jako metoda badań pedagogicznych
12. Metoda indywidualnych przypadków jako metoda badań pedagogicznych
13. Wywiad – rodzaje wywiadów
14. Organizacja i przebieg badań
15. Sposoby doboru populacji do badań.

C. Zagadnienia z przedmiotów specjalnościowych

1) Specjalność: Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

1. Typologia i kryteria podziału placówek opiekuńczo-wychowawczych
2. Podstawowe regulacje prawne określające tryb tworzenia i zasady organizacji placówek opiekuńczo-wychowawczych w polskim systemie pomocy społecznej
3. Charakterystyka placówek opiekuńczo-wychowawczych w kontekście celów, funkcji oraz zasad organizacyjnych
4. Organizowanie działalności opiekuńczo-wychowawczej – analiza wybranych koncepcji
5. Diagnoza potrzeb, poznanie podopiecznego jako warunek skutecznej pracy opiekuńczej
6. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej, ich klasyfikacja i charakterystyka
7. Problematyka form i metod organizowania rzeczywistości opiekuńczej w wybranych typach instytucji opieki częściowej
8. Problematyka form i metod organizowania rzeczywistości opiekuńczej w wybranych typach instytucji opieki całkowitej
9. Planowanie pracy opiekuńczej  i zasady kierowania nią
10. Warunki skuteczności oddziaływań opiekuńczych
11. Współpraca placówek opiekuńczo-wychowawczych ze środowiskiem rodzinnym
12. Wzorce osobowe prekursorów i reprezentantów pedagogiki opiekuńczej w Polsce i na świecie
13. Mediacyjne techniki pracy w grupie rówieśniczej.
14. Procedury postępowania w zakresie interwencji pedagogicznych w szkole
15. Problemy charakterystyczne dla wieku młodzieńczego
16. Zaburzenia w zachowaniu młodzieży w świetle wybranej koncepcji teoretycznej
17. Scharakteryzuj główne strategie poradnictwa
18. Poradnictwo zawodowe realizowane w szkole
19. Rola pedagoga w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówki
20. Współczesne problemy w zawodzie pedagoga szkolnego

2) Specjalność: Opiekun i wychowawca dziecka

1. Prawa dziecka w perspektywie Polski, Europy i Świata
2. Podstawy prawne opieki i edukacji
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
3. Edukacja włączająca i specjalne potrzeby edukacyjne dzieci
4. Współpraca z rodziną małego dziecka
5. Diagnoza psychopedagogiczna dziecka – jej zakres i zastosowanie
6. Zabawa jako forma aktywności małego dziecka – klasyfikacje i specyfika zabaw dziecięcych
7. Muzyka w stymulowaniu rozwoju małego dziecka
8. Działalność plastyczno-konstrukcyjna w stymulowaniu rozwoju małego dziecka
9. Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego małego dziecka
10. Stymulowanie rozwoju mowy małego dziecka
11. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
12. Alternatywne koncepcje w edukacji dziecka
13. Proces poradnictwa wychowawczego, etapy, rodzaje, techniki i narzędzia, interwencje pedagogiczne
14. Wychowanie w świetle koncepcji psychologicznych i pedagogicznych
15. Uwarunkowanie środowiskowe deficytów rozwojowych u dzieci16. Techniki stosowane w diagnostyce psychopedagogicznej
16. Techniki stosowane w diagnostyce psychopedagogicznej
17. Techniki socjometryczne i projekcyjne wykorzystywane do diagnozy sytuacji rodzinnej
18. Modele polityki społecznej. Zaprezentuj je w odniesieniu do obszaru wsparcia dziecka i rodziny
19. Praca nauczyciela wychowawcy świetlicy szkolnej
20. Rola pedagoga-wychowawcy w przeciwdziałaniu przemocy w szkole i środowisku pozaszkolnym

3) Specjalność: Doradztwo zawodowe i personalne

1. Metody pracy doradcy zawodowego
2. Etapy procesu poradnictwa indywidualnego
3. Metody pracy grupowej w poradnictwie zawodowym
4. Główne cele i zadania zawodoznawstwa
5. Charakterystyka Klasyfikacji Zawodów i Specjalności
6. Czynniki kształtujące rynek pracy
7. Specyfika planowania kariery zawodowej
8. Networking jako sposób budowania marki osobistej i rozwój kariery zawodowej
9. Czynniki warunkujące rozwój zawodowy
10. Definicja pojęcia diagnozy w kontekście doradztwa zawodowego
11. Rodzaje diagnoz
12. Metody i techniki diagnostyczne w doradztwie zawodowym
13. Wymień i scharakteryzuj różnice w celach diagnostycznych w doradztwie zawodowy i personalnym
14. Teoretyczne podstawy doradztwa zawodowego i personalnego
15. Podstawowa definicja doradztwa zawodowego i doradcy zawodowego
16. Modele działalności doradcy zawodowego
17. Modele poradnictwa zawodowego
18. Zasady udzielania poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
19. Poradnictwo indywidualne i grupowe
20. Etyka zawodowa w zawodzie doradcy zawodowego i personalnego

Pedagogika, studia II stopnia

A. Zagadnienia z przedmiotów kierunkowych

1. Pedagogika jako dyscyplina humanistyczna i społeczna
2. Podstawowe kategorie metodologiczne pedagogiki
3. Podstawowe wyznaczniki pozytywistycznego ujęcia pedagogiki
4. Pedagogika kultury jako pedagogika humanistyczna
5. Podstawowe wyznaczniki pedagogiki personalistycznej
6. Podstawowe wyznaczniki pedagogiki krytycznej
7. Podstawowe wyznaczniki pedagogiki konstruktywizmu
8. Przedmiot zainteresowania teleologii wychowania oraz znaczenie celów operacyjnych dla praktyki wychowania
9. Podstawowe założenia oraz konsekwencje praktyczne dyrektywnego i niedyrektywnego modelu wychowania
10. Emancypacja i upodmiotowienie jako kategorie pedagogiczne
11. Dialog i spotkanie jako kategorie pedagogiczne
12. Autorytet jako kategoria pedagogiczna
13. Inkluzja jako kategoria pedagogiczna
14. Odpowiedzialność jako kategoria pedagogiczna
15. Refleksyjność jako kategoria pedagogiczna
16. Kształcenie ogólne a kształcenie zawodowe
17. Idea kształcenia ustawicznego
18. Idea i cele edukacji międzykulturowej
19. Bariery edukacyjne - charakterystyka
20. System oświatowy w Polsce na tle porównawczym

B. Zagadnienia z metodologii badań pedagogicznych

1. Metody jakościowe w badaniach pedagogicznych
2. Metody badań ilościowych w pedagogice
3. Metoda, technika, narzędzie badawcze – relacje pomiędzy metodami, technikami i narzędziami badawczymi
4. Problem badawczy (pojęcie, klasyfikacja)
5. Hipoteza
6. Zmienne i wskaźniki – pojęcie i rodzaje
7. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
8. Etapy badań pedagogicznych
9. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań pedagogicznych
10. Eksperyment jako metoda badań pedagogicznych
11. Monografia pedagogiczna jako metoda badań pedagogicznych
12. Metoda indywidualnych przypadków jako metoda badań pedagogicznych
13. Wywiad – rodzaje wywiadów
14. Organizacja i przebieg badań
15. Sposoby doboru populacji do badań

C. Zagadnienia z przedmiotów specjalnościowych

1) Specjalność: Opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

1. Profilaktyka społeczna – istota, pojęcia, cele
2. Zastosowanie strategii profilaktycznych w podejmowanych działaniach profilaktycznych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyki
3. Programy profilaktyczne i ich ewaluacja
4. Postawy wobec osób niepełnosprawnych oraz problemy rodziny z osobą niepełnosprawną
5. Wykluczenie społeczne (determinanty wykluczenia społecznego)
6. Profilaktyka w środowisku lokalnym – specyfika, formy i metody organizacji zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym
7. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Procedury postępowania interwencyjnego – interwencja kryzysowa
9. Uzależnienia – profilaktyka, terapia i resocjalizacja
10. Przemoc w rodzinie
11. Zakres obowiązków i oddziaływań pedagoga szkolnego
12. Współpraca z rodzicami uczniów zagrożonych drugorocznością
13. Instytucje wspomagające działalność wychowawczą szkoły
14. Zadania pedagoga szkolnego wobec dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
15. Działania pedagoga szkolnego wspierające integrację zespołów klasowych
16. Pomoc uczniom będącym ofiarami przemocy
17. Działania profilaktyczne w pracy pedagoga szkolnego
18. Zasady komunikacji z rodzicami uczniów sprawiających trudności wychowawcze
19. Metody diagnozowania zagrożeń występujących na terenie szkoły
20. Zadania Pedagoga szkolnego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2) Specjalność: Edukacja wieku dziecięcego

1. Alternatywne koncepcje pedagogiczne w wychowaniu dziecka
2. Warunki i możliwości rozwijania aktywności twórczej dzieci
3. Podstawy pracy z dzieckiem na zajęciach indywidualnych
4. Sposoby realizacji zajęć z zakresu edukacji werbalnej i teatralnej
5. Stymulowanie rozwoju dziecka przez literaturę dziecięcą
6. Dziecko w świecie społeczno-przyrodniczym
7. Możliwości stosowania gier i sytuacji zadaniowych w edukacji dziecka
8. Zasady projektowania sytuacji edukacyjnych w pracy z dzieckiem
9. Istota i organizacja zajęć opiekuńczych i wychowawczych
10. Komunikacja społeczna i kultura języka w porozumiewaniu się z dzieckiem
11. Warsztat pracy nauczyciela wychowawcy
12. Świetlica szkolna jako obszar pracy opiekuńczo- wychowawczej w szkole
13. Kategorie opieki
14. Innowacyjne formy w pracy opiekuńczo – wychowawczej
15. Problemy i potrzeby rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Możliwości instytucjonalnego wsparcia
16. Funkcje i zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły
17. Świetlica szkolna jako instytucja opiekuńczo-wychowawcza
18. Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny – podstawy prawne, funkcje i zadania, zasady tworzenia
19. Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej
20. Pozaszkolne instytucje opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży
 
2) Specjalność: Doradztwo zawodowe i coaching kariery

1. Kształcenie ustawiczne jako idea i praktyka edukacyjna
2. Proces samokształcenia - jego istota i znaczenie dla rozwoju osobistego
3. Nauczyciel osób dorosłych – specyfika i charakterystyka zawodu
4. Koncepcja całożyciowego uczenia się – idea i realizacja
5. Motywacja edukacyjna osób dorosłych
6. Przywództwo a rozwój organizacji
7. Rozwój zawodowy a rozwój kariery
8. Formy rozwoju zawodowego
9. Plan rozwoju pracownika
10. Relacje coacha i klienta w trakcie pracy na celach osobistych
11. Istota kariery zawodowej
12. Metody doradztwa karierowego we współpracy z indywidualnym klientem
13. Coaching indywidualny rozumiany jako wsparcie w zmianie zawodowej
14. Istota coachingu zespołowego i jego cele
15. Różnice zadaniowe i działaniowe osoby wspierającej w coachingu, konsultingu, doradztwie
16. Aktywne słuchanie, techniki, strategie, bariery
17. Strategie rozwiązywania problemów w coachingu osobistym
18. Specyfika pracy nauczyciela doradcy zawodowego w systemie oświaty
19. Doradztwo zawodowe w systemie kształcenia ogólnego
20. Nauczyciel w procesie kreowania kariery zawodowej

II. Kierunek: Pedagogika specjalna, studia 5-letnie jednolite magisterskie / stacjonarne i niestacjonarne

A. Zagadnienia z przedmiotów kierunkowych

1. Uczestnictwo osób z niepełnosprawnością/osób niedostosowanych społecznie w kulturze – możliwości i ograniczenia
2. Metody diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia/wychowanka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
3. Metody diagnozowania środowiska szkolnego ucznia/ wychowanka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4. Etyczne podstawy działalności nauczyciela/ wychowawcy/terapeuty
5. Globalizacja i jej konsekwencje dla edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
6. Mechanizmy, skutki i uwarunkowania wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznych
7. Kompetencje nauczyciela/ wychowawcy/terapeuty
8. Pojęcie i zasady terapii pedagogicznej
9. Rodzaje oddziaływań terapeutycznych w procesie wychowania
10. Podmiot i przedmiot terapii pedagogicznej
11. Cel, zadania i nurty terapii pedagogicznej
12. Analiza krytyczna prawnych podstaw organizacji systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami w Polsce
13. Mechanizmy powstawania i działania stereotypów społecznych dotyczących jednostek i grup społecznie wykluczonych
14. Czynniki zmiany społecznych postaw wobec jednostek i grup społecznie wykluczonych
15. Pojęcie, pomiar i znaczenie zmienności/rozproszenia wyników w badaniach pedagogicznych
16. Podstawowe formy pomocy psychologicznej wykorzystywane w pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania
17. Zaburzenia zachowania w oparciu o klasyfikacje ICD-10
18. Rola metodologii w opisie i wyjaśnianiu zjawisk interesujących pedagoga specjalnego
19. Przejawy nieuczciwości w badaniach naukowych
20. Normy etyczne w organizacji i prowadzeniu badań społecznych oraz w opracowywaniu i wykorzystywaniu tekstów innych autorów

B. Zagadnienia z metodologii badań pedagogicznych

1. Metody jakościowe w badaniach pedagogicznych
2. Metody badań ilościowych w pedagogice
3. Metoda, technika, narzędzie badawcze – relacje pomiędzy metodami, technikami i narzędziami badawczymi
4. Problem badawczy (pojęcie, klasyfikacja)
5. Hipoteza
6. Zmienne i wskaźniki – pojęcie i rodzaje
7. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
8. Etapy badań pedagogicznych
9. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań pedagogicznych
10. Eksperyment jako metoda badań pedagogicznych
11. Monografia pedagogiczna jako metoda badań pedagogicznych
12. Metoda indywidualnych przypadków jako metoda badań pedagogicznych
13. Wywiad – rodzaje wywiadów
14. Organizacja i przebieg badań
15. Sposoby doboru populacji do badań

C. Zagadnienia z przedmiotów specjalnościowych

1) Specjalność: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1. Wczesna interwencja a wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka- analiza pojęć, charakterystyka programów
2. Interdyscyplinarny charakter wspomagania rozwoju małego dziecka, związki z innymi dyscyplinami naukowymi
3. Modele wspomagania rozwoju małego dziecka w procesie uczenia - charakterystyka; mechanizmy uczenia się - wg. J. Piageta. L. Wygotskiego, M. Montessori
4. Znaczenie odruchów niemowlęcych w rozwoju prawidłowym i zakłóconym małego dziecka; neurofizjologiczne uszkodzenia układu nerwowego i ich wpływ na poziom funkcjonowania dziecka
5. Dziecko chore a dziecko zdrowe -opieka pediatryczna - zakres, profilaktyka badań
6. Zasady, zakres, metody badania neurologicznego dziecka w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
7. Pojęcie wczesnej diagnozy i wczesnej rewalidacji; metody badań słuchu, analiza audiogramów);zasady rehabilitacji słuchu małego dziecka- charakterystyka i rodzaje oddziaływań rewalidacyjnych
8. Zaburzenia widzenia, metody oceny wzroku u małego dziecka oraz programy stymulacji widzenia dziecka w wieku przedszkolnym
9. Charakterystyka metod redukcji nerwowo- mięśniowych ich znaczenie w rehabilitacji małego dziecka oraz znaczenie prawidłowej pielęgnacji małego dziecka w procesie rozwoju
10. Diagnoza nozologiczna a diagnoza funkcjonalna- znaczenie w procesie rehabilitacji dziecka z zaburzeniami w rozwoju; zasady konstruowania arkusza diagnostycznego oraz charakterystyka narzędzi badawczych stosowanych w diagnozie dziecka w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym
11. Metody wspomagania rozwoju dziecka – charakterystyka
12. Rola środowiska rodzinnego w procesie rehabilitacji małego dziecka
13. Formy wsparcia dla rodziców mających dziecko z zaburzeniami. rozwojowymi w wczesnej i w późniejszych fazach radzenia sobie przez nich z tą sytuacją
14. Terapeutyczna funkcja zabawy – wskazanie konkretnych przykładów i ich omówienie
15. Cele i treści i wychowania przedszkolnego: według nowej podstawy programowej
16. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci a proces wychowania ; wzajemne relacje
17. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania
18. Badanie dojrzałości przedszkolnej i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w przedszkolu
19. Problemy adaptacji dzieci do warunków przedszkola- przykłady programów adaptacyjnych
20. Wychowanie i edukacja przedszkolaków w placówkach integracyjnych

2) Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna

1. Podmiot, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej
2. Pojęcie i kryteria nieprzystosowania społecznego według różnych koncepcji teoretycznych i autorów
3. Proces resocjalizacji osób nieprzystosowanych społecznie, istotne dla tego procesu metody pracy resocjalizacyjnej
4. Pojęcie patologii społecznej; prezentacja 3 wybranych zjawisk z zakresu patologii społecznych z uwzględnieniem ich uwarunkowań, rozmiarów, dynamiki oraz sposobów przeciwdziałania
5. Diagnoza nieprzystosowania społecznego
6. Zasady ortodydaktyki resocjalizacyjnej
7. Pojęcie kryzysu psychologicznego i główne zadania interwencji kryzysowej
8. Trzy poziomy oddziaływań profilaktycznych - charakterystyka
9. Strategie oddziaływań profilaktycznych, charakterystyka 3 wybranych strategii
10. Istota readaptacji
11. Rodzaje postępowania sądowego z nieletnimi oraz akty prawne regulujące problematykę postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych
12. Pojęcie „subkultury młodzieżowej”, porównanie dwu wybranych subkultur młodzieżowych
13. Sposoby i kryteria oceny przebiegu procesu resocjalizacji
14. Wybrane koncepcje przestępczości
15. Totalność instytucji zakładu karnego – wyjaśnienie pojęcia w oparciu o literaturę przedmiotu
16. Metody pracy z osobami uzależnionymi
17. Diagnoza w procesie resocjalizacji; jej funkcje i zadania
18. Pojęcie nieprzystosowania społecznego w różnych koncepcjach psychologicznych
19. Zagrożenia wynikające z ubóstwa i wykluczenia społecznego. Rola i zadania pedagoga w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
20. Piśmiennictwo jednego, wybranego przez studenta pedagoga resocjalizacyjnego

3) Specjalność: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

1. Główne cele i zadania pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie
2. Koncepcje ujmowania zjawiska niepełnosprawności intelektualnej
3. Ida integracji i normalizacji w procesie oddziaływania rehabilitacyjnego na osoby z niepełnosprawnością intelektualną
4. Specyficzne właściwości procesu uczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną.
5. Koncepcja rozwoju społecznego i ich zastosowanie w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
6. Dobór i stosowane w praktyce metody wychowania ukierunkowującego i oddziaływania interwencyjnego na odchylenia rozwojowe u osób z niepełnosprawnością intelektualną
7. Rola środowiska rodzinnego w procesie rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
8. System edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
9. Rola środowiska lokalnego w procesie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
10. Ocena efektywności integracyjnych i segregacyjnych form kształcenia osób z niepełnosprawnością intelektualną
11. Wspieranie osoby z niepełnosprawnością intelektualną w drodze do dorosłości
12. Instytucjonalne formy rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
13. Cele i zasady konstruowania indywidualnych programów wspierających rozwój z osób z niepełnosprawnością intelektualną
14. Istota procesu rehabilitacji osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
15. Szanse i zagrożenia rozwoju osób niepełnosprawnych intelektualnie w integracyjnych formach kształcenia
16. Cele rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
17. Specyfika pracy wychowawczej i zajęć pozalekcyjnych w placówkach dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
18. Wczesna diagnoza i interwencja jako warunek efektywności procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
19. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
20. Cele rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną

III. Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia 5-letnie jednolite magisterskie/ stacjonarne i niestacjonarne

A. Zagadnienia z przedmiotów kierunkowych

1. Funkcje zawodowe i sylwetka nauczyciela wczesnej edukacji
2. Cywilizacyjne i kulturowe uwarunkowania zmian systemu edukacji dziecka; modele edukacji i ich zmiany
3. Uczeń zdolny w klasach początkowych - sposoby rozpoznawania i postępowania
4. Kształcenia zintegrowane – integracja treściowa, metodyczna i organizacyjna procesu nauczania-uczenia się – znaczenie, przykłady
5. Rola edukacji wczesnoszkolnej w całożyciowym uczeniu się. Cele dalekie i bliskie wczesnej edukacji, cztery filary uczenia się i związane z nimi wartości
6. Planowanie pracy nauczyciela i zasady oceny jej efektów
7. Indywidualność dziecka i możliwości jej rozwoju w procesie kształcenia (także nowe i niestandardowe obszary działań nauczyciela)
8. Oczekiwane zmiany rozwojowe dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
9. Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej; cele, zadania szkoły, obszary treści nauczania, warunki i zasady jej wykorzystania w planowaniu pracy
10. Kompetencje uczniów edukacji wczesnoszkolnej
11. Konstruktywistyczne podstawy edukacji a kryteria doboru metod nauczania uczenie się w pracy z dzieckiem
12. Ukryty program nauczania; pojęcie i zakresy oddziaływań
13. Funkcje nauczyciela klas początkowych w organizowaniu środowiska uczenia się dziecka; współpraca z domem i środowiskiem lokalnym
14. Rozwijanie systemu wartości dziecka, jego postaw wobec siebie i innych
15. Budowanie zaangażowania, motywacji i wkładu indywidualnego dziecka w procesie uczenia się
16. Rozwój podmiotowości dziecka w procesie wychowawczym i dydaktycznym
17. Podstawy umiejętności metapoznawczych uczniów młodszych
18. Rozwój myślenia dzieci w młodszym wieku szkolnym – formy i metody pracy
19. Rozwijanie zdolności i zainteresowań dzieci na zajęciach zintegrowanych
20. Monitorowanie i ocena osiągnięć dziecka w okresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

B. Zagadnienia z metodologii badań pedagogicznych

1. Metody jakościowe w badaniach pedagogicznych
2. Metody badań ilościowych w pedagogice
3. Metoda, technika, narzędzie badawcze – relacje pomiędzy metodami, technikami i narzędziami badawczymi
4. Problem badawczy (pojęcie, klasyfikacja)
5. Hipoteza
6. Zmienne i wskaźniki – pojęcie i rodzaje
7. Zasady konstruowania narzędzi badawczych
8. Etapy badań pedagogicznych
9. Sondaż diagnostyczny jako metoda badań pedagogicznych
10. Eksperyment jako metoda badań pedagogicznych
11. Monografia pedagogiczna jako metoda badań pedagogicznych
12. Metoda indywidualnych przypadków jako metoda badań pedagogicznych
13. Wywiad – rodzaje wywiadów
14. Organizacja i przebieg badań
15. Sposoby doboru populacji do badań