INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet w Siedlcach

prof. dr hab. Ryszard Bera

1. Samoocena pracowników funkcjonujących w zawodach pomocowych a pełniona przez nich rola zawodowa
2. Zadowolenie z zawodu nauczycieli a ich sytuacja psychospołeczna sytuacja pracy
3. System wartości życiowych funkcjonariuszy policji a ich zróżnicowanie demograficzno-społeczne
4. Obciążenie pracą pedagogów a ich samoocena
5. Poziom optymizmu i nadzieja na sukces nauczycieli
6. Motywacja pracy i osiągnięć zawodowych pracowników funkcjonujących w zawodach pomocowych
7. Poziom odczuwanego stresu i style radzenia nauczycieli
8. Postawy zawodowe pedagogów szkolnych a ich oczekiwania zawodowe
9. Profile kompetencji społecznych pedagogów a ich inteligencja emocjonalna
10. Kompetencje społeczne nauczycieli szkół podstawowych a pełniona przez nich rola zawodowa
11. Pracoholizm osób zatrudnionych w korporacji za pełniona przez nich rola zawodowa
12. Wypalenie zawodowe personelu medycznego a pełniona rola zawodowa
13. Poczucie umiejscowienia kontroli pracowników administracji państwowej a pełniona przez nich rola zawodowa
14. Oczekiwania zawodowe nauczycieli a ich poziom optymizmu
15. Wartości zawodowe związane z praca pedagogów
16. Inteligencja emocjonalna nauczycieli szkół średnich a pełniona przez nich rola zawodowa
17. Plany życiowe i zawodowe młodzieży kończącej studia wyższe a ich nadzieja na sukces
18. Psychospołeczna sytuacja pracy osób funkcjonujących w zawodach trudnych i niebezpiecznych np. policjanci, strażacy, wojskowi
19. Funkcjonowanie na rynku pracy np. pedagogów, nauczycieli
20. Możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli
21. Zagrożenia w cyberprzestrzeni w ocenie młodzieży akademickiej
22. Poczucie zagrożenia atakiem terrorystycznym w Polsce
23. Dystans społeczny młodzieży wobec np. niepełnosprawnych, osób innej narodowości, wyznawców innych religii itp.
24. Mowa nienawiści zagrożeniem ładu społecznego
25. Zagrożenie wykluczeniem społecznym np. osób niepełnosprawnych, ubogich
26. Agresja w środowisku młodzieży szkolnej
27. Poczucie odpowiedzialności zawodowej np. nauczycieli, policjantów, wojskowych, funkcjonariuszy straż y pożarnej itp.
28. Zasoby osobiste młodzieży kończącej studia wyższe a kierunek ukończonych studiów
29. System wartości życiowych nauczycieli
30. Wartości zawodowe pedagogów a ich zróżnicowanie społeczno-zawodowe

dr hab. Janina Florczykiewicz, prof. uczelni
1. Rzeczywistość edukacyjna – szkoła jako środowisko edukacyjne i wychowawcze
2. Nieprzystosowanie społeczne - diagnoza, etiologia, dynamika, profilaktyka
3. Problemy resocjalizacji penitencjarnej
4. Zjawiska dewiacyjne wśród młodzieży
5. Plany życiowe i aspiracje młodzieży nieprzystosowanej społecznie
6. Arteterapia w edukacji i resocjalizacji
7. Rozwijanie kreatywności w szkole – założenia i metody
8. Specyfika pracy i funkcjonowanie nauczyciela i pedagoga resocjalizacyjnego

dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, prof. uczelni
1. Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym w koncepcji pedagogicznej wybranego pedagoga
2. Analiza porównawcza edukacji przedszkolnej w Polsce i wybranym kraju
3. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
4. Podstawowe formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym
5. Założenia i organizacja alternatywnych placówek przedszkolnych
6. Funkcjonowanie dziecka w grupie przedszkolnej
7. Środowisko przedszkolne a adaptacja dziecka do przedszkola
8. Współpraca środowiska przedszkolnego i rodzinnego w procesie wychowawczo-dydaktycznym
9. Współpraca przedszkola ze środowiskiem społecznym
10. Realizacja treści programowych w przedszkolu z wybranej edukacji
11. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
12. Nauczyciel wychowania przedszkolnego
13. Innowacje pedagogiczne w edukacji przedszkolnej

dr hab. Urszula Tyluś, prof. uczelni
1. Warunki rozwoju i wychowania uczniów edukacji wczesnoszkolnej
2. Trudności wychowawcze i dydaktyczne uczniów edukacji wczesnoszkolnej
3. Funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych
4. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
5. Nauczyciel jako tutor i moderator w procesie nauczania-uczenia się
6. Nauczyciel w kontekście rozwoju zawodowego

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. uczelni
1. Problemy edukacji włączającej
2. Uczeń ze specjalnymi potrzebami w szkole masowej
3. Problemy inkluzji w środowisku szkolnym
4. Nieprzystosowanie społeczne, przejawy, przyczyny, zapobieganie
5. Instytucje opiekuńcze, wychowawcze. Zakładane i realizowane funkcje. Klimat społeczny wybranych instytucji
6. Uznawane i deklarowane systemy wartości i norm u dzieci i młodzieży
7. Monografia wybranego zjawiska dewiacyjnego, kontrowersyjnego, patologicznego: alkoholizm, narkomania, przestępczość nieletnich, korupcja, samobójstwa, wagary, hazard
8. Dzieci gorszych szans wobec współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych
9. Dziecko wobec mediów: telewizja, komputer, Internet
10. Socjoterapia w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami

dr hab. Hanna Żuraw, prof. uczelni
1. Edukacja osób z niepełnosprawnością
2. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
3. Osoby z niepełnosprawnością w mediach
4. Rodzina osób z niepełnosprawnością
5. Małżeństwa osób z niepełnosprawnością
6. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
7. Systemy, wartości, marzenia, aspiracje osób z niepełnosprawnością

dr Alicja Antas-Jaszczuk
1. Rodzina, szkoła jako środowiska wychowawcze
2. Aspiracje edukacyjne, zawodowe, życiowe młodzieży uczącej się, studiującej
3. Zagrożenia prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych
4. Studium przypadku (jednostki z różnymi deficytami)
5. Prace monograficzne: działalność wybranych instytucji edukacyjnych oraz placówek wsparcia/opieki działających na rzecz readaptacji nieletnich, bezdomnych, opuszczających zakłady karne itd.
6. Tematyka z obszaru pedagogiki społecznej i działalności opiekuńczo-wychowawczej zaproponowana przez uczestników seminarium dyplomowego

dr Agata Fijałkowska-Mroczek
1. Edukacja polonistyczna w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Gotowość szkolna dziecka w wieku przedszkolnym
3. Zabawa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
4. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (studium przypadku)
5. Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli przedszkola i szkoły
6. Aktywność twórcza dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
7. Inna tematyka dotycząca edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej zaproponowana przez studenta

dr Bartłomiej Gaik
1. Korelacja pedagogiki z filozofią współczesną̨, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów analityki kulturowej oraz antropologii kulturowej
2. Problemy związane z edukacją medialną, wpływem kultury oraz ideologii na współczesną edukację
3. Aspekty zastosowania metod trenerskich w edukacji ze szczególnym uwzględnieniem tutoringu oraz coachingu

dr Ewa Jówko
1. Wykluczenie społeczne
2. Inkluzja społeczna
3. Edukacja inkluzyjna
4. Praca z dzieckiem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
5. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
6. Edukacja zdrowotna
7. Kultura szkoły
8. Biomedyczne aspekty funkcjonowania dziecka i rodziny

dr Renata Matysiuk
1. Praca z dzieckiem i rodziną problemową
2. Praca z dzieckiem i rodziną w sytuacjach kryzysowych
3. Lokalny system pomocy dziecku krzywdzonemu
4. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym
5. Pedagogizacja rodziców
6. Prawa dziecka i ich realizacja
7. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

dr Agnieszka Roguska
1. Edukacja medialna i zagrożenia związane z użytkowaniem mediów
2. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych i behawioralnych
3. Indywidualne przypadki osób z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego, edukacyjnego
4. Działania profilaktyczne i terapeutyczne wobec osób z różnego rodzaju zaburzeniami zachowania
5. Znaczenie różnego rodzaju zjawisk i przemian w kulturze, m. in. w kontaktach rówieśniczych, procesie edukacji
6. Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych
7. Kultura regionalna (tradycje, obrzędy, obyczaje, specyfika „małych ojczyzn")
8. Monografie instytucji edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.
9. Znaczenie i funkcje organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, ruchów ekologicznych, pokojowych, organizacji religijnych, itd.)

dr Beata Trębicka-Postrzygacz
1. Język migowy w aspekcie praktycznym i teoretycznym
2. Problematyka kształcenia i wychowania osób z różnymi niepełnosprawnościami
3. Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej we wszystkich typach i rodzajach placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz w nieinstytucjonalnych formach opieki, tak całkowitej, jak i częściowej
4. Problematyka aspiracji zawodowych i życiowych

dr Sabina Wieruszewska-Duraj
1. Efektywność w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
2. Wykorzystanie technologii informacyjnej w edukacji
3. Stymulowanie twórczości dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
4. Problematyka wartości w środowisku szkolnym i rodzinnym
5. Wychowawcze aspekty rodziny i szkoły
6. Edukacja ekologiczna w przedszkolu i szkole
7. Edukacja polonistyczna w przedszkolu i szkole
8. Edukacja matematyczna w przedszkolu i szkole
9. Różne formy kształtowania edukacji przyrodniczej
10. Analiza efektywności różnych form edukacji
11. Problematyka edukacji i wychowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
12. Rola nauczyciela w kształtowaniu właściwych postaw wśród dzieci
13. Kluczowe kompetencje w edukacji dziecka

dr Małgorzata Wiśniewska
1. Zainteresowania badawcze skupiające się wokół przeszłości edukacyjnej
2. Monografie szkół, przedszkoli i innych instytucji
3. Problemy dzieci i młodzieży, w szczególności w aspektach trudności wynikających z uwarunkowań
społecznych, odmienności kulturowej, stosowanych metod w edukacji i wychowaniu
4. Poradnictwo personalne i zawodowe
5. Aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych.

dr Ewa Wyczółkowska
1. Kształcenie w zakresie edukacji matematycznej na poziomie wczesnej edukacji
2. Kształcenie w zakresie edukacji ekonomicznej na poziomie wczesnej edukacji
3. Adaptacja dziecka do przedszkola/szkoły
4. Współpraca nauczycieli ze środowiskiem wychowawczym dziecka/ucznia
5. Trudności w uczeniu się
6. Trudności wychowawcze
7. Nauczyciel jako kreator twórczego dziecka/ucznia

dr Barbara Dobrowolska
1. Społeczne i kulturowe aspekty edukacji
2. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania
3. Szkoła jako środowisko społeczno-wychowawcze
4. Współczesne dzieciństwo a procesy globalizacyjne
5. Kreatywność w edukacji - jej stymulatory i bariery
6. Specjalne potrzeby edukacyjne dziecka - rola szkoły i środowiska rodzinnego